BIP
Rekrutacja

Co zrobić, aby zostać żołnierzem JW AGAT?
O możliwość podjęcia służby w JW AGAT ubiegać się mogą:

 • żołnierze służby czynnej, pełniący aktualnie służbę w jednej z Jednostek Wojskowych Sił Zbrojnych RP;
 • żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych;
 • żołnierze rezerwy (przeniesieni do rezerwy po odbyciu zasadniczej, nadterminowej lub zawodowej służby wojskowej albo długotrwałego przeszkolenia wojskowego);
 • funkcjonariusze (w służbie czynnej lub przeniesieni do rezerwy) jednej ze służb mundurowych (Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa).

Po spełnieniu jednego z w/w warunków, zainteresowane osoby muszą wypełnić ankietę kandydata do służby w JW AGAT (do pobrania na stronie lub POBIERZ TUTAJ) i dostarczyć ją do sekcji personalnej (S-1) JW AGAT osobiście lub listem poleconym na adres:

 

 

JW AGAT
Sekcja Personalna (S-1)
ul. Generała Władysława Andersa 47
44-121 Gliwice

 


bądź faxem na nr (32) 46 14 304 lub CA MON 111-304


       
Nabór żołnierzy do JW AGAT odbywa się w postępowaniu kwalifikacyjnym i składa się z następujących etapów:
 
Etap 1: Postępowanie wstępne:
 • Złożenie wniosku o przyjęcie do JW AGAT poprzez wysłanie ankiety personalnej.
 • Weryfikacja złożonej ankiety i załączonych dokumentów przez komisję kwalifikacyjną JW AGAT.
 • Przeprowadzenie telefonicznej rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem spełniającym wstępne kryteria do służby w JW AGAT.

Etap 2: Kandydaci na stanowiska szczególne (np. do Zespołów Szturmowych i Zespołu Wsparcia) oraz stanowiska zabezpieczające podlegają następującym testom:
 • Testy z języka angielskiego.
 • Testy sprawnościowe.
 • Testy psychologiczne.
 • Rozmowa kwalifikacyjna.

Etap 3: Kandydaci na stanowiska szczególne dodatkowo podlegają następującym wymogom:
 • Komisja do Wojsk Powietrzno – Desantowych (WPD), na którą kandydat będzie kierowany przed selekcją po pozytywnym zaliczeniu poprzednich etapów  (testy sprawnościowe ocena min. 4).
 • Selekcja w górach – na którą kandydat będzie kierowany po otrzymaniu orzeczenia o zdolności do WPD i przesłaniu go do S-1 JW AGAT.

Ostatnim krokiem jest uzyskanie przez kandydata wymaganego poświadczenia bezpieczeństwa.

Po złożeniu ankiety oraz jej weryfikacji pod kątem przydatności kandydata do służby w Jednostce, osoby zainteresowane służbą w JW AGAT będą oficjalnie zapraszane drogą służbową na selekcję/kwalifikację z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym terminem kwalifikacji.

 WAŻNE!

               Pozytywne przejście selekcji lub kwalifikacji nie jest  równoznaczne z  wydaniem dla wszystkich kandydatów zaświadczeń o możliwości wyznaczenia  na stanowisko  służbowe  w JW AGAT. Wynika to z faktu, że jednostka może chwilowo nie dysponować wolnymi stanowiskami, odpowiadającymi posiadanym przez kandydata kwalifikacjom lub posiadanemu przez kandydata stopniowi wojskowemu. W przypadku kandydatów spoza struktur Sił Zbrojnych RP, zwłoka wynika z konieczności uzyskania zgody Dyrektora Departamentu Kadr MON  na wydanie  przedmiotowego  zaświadczenia.  Istotny jest fakt, że w przypadku braku możliwości zaproponowania stanowiska, dane kandydata do służby będą nadal przechowywane w bazie danych JW AGAT i mogą zostać wykorzystane w późniejszym terminie.


UWAGA:

JW AGAT zastrzega sobie prawo do przerwania procedur rekrutacyjnych wobec kandydata na dowolnym etapie selekcji bez podania przyczyn.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych