Jednostka Wojskowa AGAT


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Przebieg postępowania kwalifikacyjnego

Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych (CSWS) jest samodzielną jednostką organizacyjną podporządkowaną Dowództwu Komponentu Wojsk Specjalnych.
W skład Centrum wchodzi 

 1. Komenda CSWS w Krakowie,
 2. Ośrodek Szkolenia Lądowego w Lublińcu,
 3. Ośrodek Szkolenia Nurkowego w Gdyni,
 4. Ośrodek Szkolenia Spadochronowego w Krakowie,
 5. Ośrodek Szkolenia Poligonowego WS „Strzepcz”;
Centrum prowadzi szkolenia w obszarach:
 • przygotowanie osób ze środowiska cywilnego do służby w Wojskach Specjalnych w ramach służby kandydackiej w korpusie szeregowych zawodowych;
 • przekwalifikowanie żołnierzy z innych Rodzajów Sił Zbrojnych do pełnienia służby w WS dla oficerów, podoficerów i szeregowych;
 • przygotowanie kandydatów do służby w pododdziałach bojowych i szturmowych;
 • prowadzenie kursów specjalistycznych podnoszących poziom wyszkolenia;
 • organizowanie kursów specjalistycznych dla innych RSZ, żołnierzy Sił Specjalnych NATO oraz państw stowarzyszonych;
 • planowanie organizowanie i prowadzenie szkolenia rezerw osobowych.
 
PRZEBIEG POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ W CSWS
 
Do służby kandydackiej pełnionej w Centrum może być powołana osoba zainteresowana spełniająca następujące warunki:
 • ukończyła 18 lat,
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • jest niekarana sądownie,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • posiada świadectwo ukończenia gimnazjum.
Powoływane mogą być osoby posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, niebędące żołnierzami zawodowymi i posiadające stopień nie wyższy niż starszy szeregowy, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.
 
ETAP I
 
KROK 1
 1. Osoba zainteresowana pozyskuje ze strony internetowej wybranej Jednostki WS informacje o jednostce i opcjonalnie dostępny informator dostarczający informacji - „ Jak skutecznie przygotować się do selekcji”;
 2. Składa wniosek do wybranej Jednostki Wojsk Specjalnych o chęci wzięcia udziału w szkoleniu sprawdzającym czyli pełnej kwalifikacji (egzamin z wychowania fizycznego oraz rozmowa rekrutacyjna) i selekcji (udział w 2-3(4) dniowej grze terenowej wg scenariusza wybranej Jednostki Wojskowej).
 3. Przygotowuje się fizycznie i zawiera osobiste ubezpieczenie na udział w przedsięwzięciach rekrutacyjnych oraz składa oświadczenie o znanych zasadach i nie występowanie z roszczeniami wobec organizatorów w wypadku niepowodzenia lub kontuzji.
 4. Uczestniczy w przedsięwzięciach rekrutacyjnych. Po pomyślnych zdanych egzaminach, osoba zainteresowana ma obowiązek pobrać i wypełnić czytelnie Wniosek, Kwestionariusz CSWS (załącznik) i Kwestionariusz WKU.
KROK 2
 1. Osoba zainteresowana składa ww. wniosek o powołanie do służby kandydackiej do Dyrektora Departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego ds. Kadr, poprzez właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień w terminie podanym w Decyzji Ministra Obrony Narodowej (do 31 marca lub 30 września danego roku).
 2. Do wniosku dołącza następujące dokumenty:
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • życiorys (napisany odręcznie),
 • odpis skróconego aktu urodzenia,
 • informację o sobie z krajowego rejestru karnego, wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (może być dostarczone bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminów),
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności oraz Kwestionariusz WKU.
Osoba zainteresowana ma obowiązek przesłania skanów wypełnionego Wniosku i Kwestionariusza CSWS na adres:
 
Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych
Tyniecka 45, 30-901 Kraków
Szef Sekcji Personalnej
 
Dodatkowe informacje dla kandydatów dotyczące procesu naboru i szkolenia w ramach CSWS można uzyskać w Komendzie Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych tel. 261 132 312, 261 132 372.
 
ETAP II
 
KROK 1
 1. O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego osoby zainteresowane zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną co najmniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem (Centrum nie powiadamia przesyłkami pocztowymi).
 2. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych ustala Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów ma charakter konkursowy i obejmuje trzy etapy:
 • sprawdzian sprawności fizycznej ( jeśli nie był przeprowadzony w JW.)
 • analizę ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum,
 • rozmowę kwalifikacyjną.
KROK 2
 1. Komendant Centrum, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, informuje właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień o wstępnym zakwalifikowaniu kandydata.
 2. Komisja rekrutacyjna po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego:
 • wydaje w terminie do 7 dni, osobie zainteresowanej zaświadczenie o zakwalifikowaniu.
 • przesyła kopię zaświadczenia lub decyzji, o których mowa powyżej właściwemu Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień.
Od decyzji komisji rekrutacyjnej o niezakwalifikowaniu się kandydata do Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych poprzez Komendanta CSWS w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
KROK 3
 1. Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje osobę zainteresowaną pełnieniem służby kandydackiej w Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych do:
 • Wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
 • Wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej.
ETAP III
 
KROK 1
 1. Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych, po wydaniu rozkazu personalnego o powołaniu do służby kandydackiej, doręcza go osobie zainteresowanej. Rozkaz personalny o powołaniu do służby kandydackiej wydaje się po podpisaniu umowy z osobą zainteresowaną, określającej warunki zwrotu kosztów poniesionych na jej naukę i utrzymanie, zgodnie z art. 124 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz z § 14 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych.
KROK 2
 1. Wojskowy Komendant Uzupełnień po otrzymaniu kopii zaświadczenia o zakwalifikowaniu się kandydata wydaje osobom powołanym do służby kandydackiej skierowania do Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych
 2. Kandydat stawia się w nakazanym terminie i w miejscu:
Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych
Ośrodek Szkolenia Lądowego 
Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec.
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Jednostka Wojskowa AGAT
Andersa 47
44-121 Gliwice

  
 • BIP