Jednostka Wojskowa AGAT


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Rekrutacja

Co zrobić, aby zostać żołnierzem JW AGAT?

O możliwość podjęcia służby w JW AGAT ubiegać się mogą:

 • żołnierze służby czynnej, pełniący aktualnie służbę w jednej z Jednostek Wojskowych Sił Zbrojnych RP;
 • żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych;
 • żołnierze rezerwy (przeniesieni do rezerwy po odbyciu zasadniczej, nadterminowej lub zawodowej służby wojskowej albo długotrwałego przeszkolenia wojskowego);
 • funkcjonariusze (w służbie czynnej lub przeniesieni do rezerwy) jednej ze służb mundurowych (Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa).

Szczególnie preferowani są kandydaci posiadający prawo jazdy kategorii „C” oraz „C+E”.


Po spełnieniu jednego z w/w warunków, zainteresowane osoby muszą wypełnić ankietę kandydata do służby w JW AGAT (DO POBRANIA TUTAJ) i dostarczyć ją do sekcji personalnej (S-1) JW AGAT osobiście lub listem poleconym na adres:

JW AGAT
Sekcja Personalna (S-1)
ul. Generała Władysława Andersa 47
44-121 Gliwice

bądź faksem na numer telefonu:

261-111-304


Nabór żołnierzy do JW AGAT odbywa się w postępowaniu kwalifikacyjnym i składa się z następujących etapów:

Etap 1: Postępowanie wstępne:

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do JW AGAT poprzez wysłanie ankiety personalnej.
 • Weryfikacja złożonej ankiety i załączonych dokumentów przez organ kadrowy JW AGAT z uwzględnieniem potrzeb kadrowych Jednostki oraz informacji zawartych w ankietach przysłanych przez kandydatów.
 • Przeprowadzenie telefonicznej rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem spełniającym wstępne kryteria do służby w JW AGAT.

Etap 2: Kandydaci na stanowiska szczególne (np. do Zespołów Szturmowych i Zespołu Wsparcia) oraz stanowiska zabezpieczające podlegają następującym testom:

 • Testy z języka angielskiego.
 • Testy sprawnościowe

Tabela Ćwiczenia

* podane czasy i ilości powtórzeń dotyczą 1 grupy wiekowej z 1 kolumny, bieg na 3000m oraz podciąganie na drążku wysokim wykonuje się według grup wiekowych (osiem grup wiekowych zgodnie z rozporządzeniem MON)
**  skłony tułowia w przód w czasie 2 minut
**  bieg wahadłowy 10x10m

UWAGA: Pozytywne zaliczenie testów sprawnościowych związane jest z uzyskaniem minimum oceny dobrej z każdej konkurencji.

Warunkiem podejścia kandydata do testu sprawnościowego jest przedstawienie aktualnych badań okresowych (żołnierze zawodowi) lub zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do wzmożonego wysiłku fizycznego (pozostali kandydaci) wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem kwalifikacji.

 • Testy psychologiczne.
 • Rozmowa kwalifikacyjna.


Etap 3: Kandydaci na stanowiska szczególne dodatkowo podlegają następującym wymogom:

 • Selekcja w górach - polega na sprawdzeniu zachowania się kandydata w ekstremalnych warunkach terenowych i atmosferycznych. Sprawdzana jest jego wytrzymałość psychofizyczna oraz zdolność do współdziałania w grupie

 Ostatnim krokiem jest uzyskanie przez kandydata wymaganego poświadczenia bezpieczeństwa.

Po złożeniu ankiety oraz jej weryfikacji pod kątem przydatności kandydata do służby w Jednostce, osoby zainteresowane służbą w JW AGAT będą oficjalnie zapraszane drogą służbową na selekcję/kwalifikację z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym terminem kwalifikacji.


WAŻNE!

Pozytywne przejście selekcji lub kwalifikacji nie jest  równoznaczne z  wydaniem dla wszystkich kandydatów zaświadczeń o możliwości wyznaczenia  na stanowisko  służbowe  w JW AGAT. Wynika to z faktu, że jednostka może chwilowo nie dysponować wolnymi stanowiskami, odpowiadającymi posiadanym przez kandydata kwalifikacjom lub posiadanemu przez kandydata stopniowi wojskowemu. W przypadku kandydatów spoza struktur Sił Zbrojnych RP, zwłoka wynika z konieczności uzyskania zgody Dyrektora Departamentu Kadr MON  na wydanie  przedmiotowego  zaświadczenia. Kolejna zwłoka podyktowana jest uzyskaniem poświadczenia bezpieczeństwa, które wydaje Służba Kontrwywiadu Wojskowego – czas przeprowadzenia postępowania sprawdzającego wynosi około 6-8 miesięcy.  Istotny jest fakt, że w przypadku braku możliwości zaproponowania stanowiska, dane kandydata do służby będą nadal przechowywane w bazie danych JW AGAT i mogą zostać wykorzystane w późniejszym terminie.

 


UWAGA:

JW AGAT zastrzega sobie prawo do przerwania procedur rekrutacyjnych wobec kandydata na dowolnym etapie selekcji bez podania przyczyn. Nie podanie pełnych informacji w ankiecie skutkuje odrzuceniem kandydata.

  
pdf

Kontakt

Jednostka Wojskowa AGAT
Andersa 47
44-121 Gliwice