Jednostka Wojskowa AGAT


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Rekrutacja

Co zrobić, aby zostać żołnierzem JW AGAT?

O możliwość podjęcia służby w JW AGAT ubiegać się mogą:

 • wszyscy kandydaci (zarówno posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej, jak również osoby nie związane dotąd z mundurem);
 • żołnierze służby czynnej, pełniący aktualnie służbę w jednej z Jednostek Wojskowych Sił Zbrojnych RP;
 • żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych;
 • żołnierze rezerwy (przeniesieni do rezerwy po odbyciu zasadniczej, nadterminowej lub zawodowej służby wojskowej albo długotrwałego przeszkolenia wojskowego);
 • funkcjonariusze (w służbie czynnej lub przeniesieni do rezerwy) jednej ze służb mundurowych (Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa)

 

Kandydat do służby w JW AGAT oprócz spełnienia minimalnych wymagań dla żołnierzy lub kandydatów do zawodowej służby wojskowej określonych ustawą o służbie zawodowej żołnierzy zawodowych musi spełnić poniższe kryteria:

- posiadać wiek nie wyższy niż:

 • 33 lat - przewidziane dla stanowisk w zespołach bojowych (zapis nie dotyczy żołnierzy z innych JWS zajmujących takie stanowiska) przeznaczonych dla szeregowych;
 • 35 lat przewidziane dla stanowisk w zespołach bojowych przeznaczonych dla podoficerów i oficerów.

 

Szczególnie preferowani są kandydaci posiadający prawo jazdy kategorii „C” oraz „C+E”.


Po spełnieniu jednego z w/w warunków, zainteresowane osoby muszą wypełnić ankietę kandydata do służby w JW AGAT (DO POBRANIA TUTAJ) i dostarczyć ją do sekcji personalnej (S-1) JW AGAT osobiście lub listem poleconym na adres:

JW AGAT
Sekcja Personalna (S-1)
ul. Generała Władysława Andersa 47
44-121 Gliwice

bądź faksem na numer telefonu:

261-111-257


Nabór żołnierzy do JW AGAT odbywa się w postępowaniu kwalifikacyjnym i składa się z następujących etapów:

Etap 1: Postępowanie wstępne:

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do JW AGAT poprzez wysłanie ankiety personalnej.
 • Weryfikacja złożonej ankiety i załączonych dokumentów przez organ kadrowy JW AGAT z uwzględnieniem potrzeb kadrowych Jednostki oraz informacji zawartych w ankietach przysłanych przez kandydatów.
 • Przeprowadzenie telefonicznej rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem spełniającym wstępne kryteria do służby w JW AGAT.

Etap 2: Kandydaci na stanowiska szczególne (np. do Zespołów Szturmowych i Zespołu Wsparcia) oraz stanowiska zabezpieczające podlegają następującym testom:

 • Testy z języka angielskiego.
 • Testy sprawnościowe

Wszyscy kandydaci do służby w JW AGAT muszą posiadać wysoką sprawność fizyczną, potwierdzoną zdaniem weryfikacji sprawności fizycznej, przeprowadzonego zgodnie załącznikiem nr 1. (dodać załącznik)

1

2

3

4

5

* Pływanie odbywa się w stroju kąpielowym (styl dowolny lub klasyczny - „na piersiach”) bez wykorzystania sprzętu pływackiego (za wyjątkiem okularów pływackich). Na komendę „start” lub sygnał osoba kwalifikowana wykonuje skok na nogi lub na głowę do wody. Po przepłynięciu 200m w limicie czasowym lub na komendę prowadzącego kwalifikacje (w przypadku przekroczenia limitu czasowego) kandydat wychodzi z wody, zostaje poinformowany o zaliczeniu lub niezaliczeniu umiejętności z pływania.

6

* wejście na linę 5m odbywa się bez wykorzystania jakichkolwiek rękawic, bez limitu czasowego (styl wejścia – dowolny). Kandydat musi dotknąć dłonią wskazanej belki/podpory przez prowadzącego kwalifikacje.

Weryfikacja sprawności fizycznej dla mężczyzn składa się z następujących dyscyplin:

 • marszobieg 3000 m;
 • skłony w przód w ciągu 2 min;
 • podciąganie na drążku;
 • bieg wahadłowy 10x10 m;
 • wejście na linę zal/nie zal;
 • przepłynięcie dystansu 200 m. (stylem dowolnym lub klasycznym)
  • czas powyżej >5.00 min. konkurencja niezaliczona (eliminuje z dalszego postępowania)
  • czas równy i poniżej <5.00 min. konkurencja zaliczona
 • weryfikację sprawności fizycznej dla kobiet składa się z następujących dyscyplin:
  • marszobieg 3000 m;
  • skłony w przód w ciągu 2 min;
  • uginanie ramion na ławeczce/ podciąganie na drążku.
  • bieg wahadłowy 10x10 m. / bieg zygzakiem (koperta);
  • przepłynięcie dystansu 200 m. (stylem dowolnym lub klasycznym)
   • czas powyżej >5.00 min. konkurencja niezaliczona (eliminuje z dalszego postępowania)
   • czas równy i poniżej <5.00 min. konkurencja zaliczona
 • wszyscy kandydaci z przedmiotowego sprawdzianu muszą uzyskać minimum ogólną ocenę dobrą, uzyskując przy tym z wszystkich konkurencji minimum ocenę dobra.
 • uzyskanie oceny niedostatecznej lub dostatecznej z którejkolwiek z dyscyplin dyskwalifikuje kandydata;
 • do egzaminu z wychowania fizycznego kandydat może przystąpić trzykrotnie.
 • uzyskany wynik z weryfikacji sprawności fizycznej jest ważny przez okres 12 miesięcy. Po tym terminie kandydat musi ponownie podchodzić do weryfikacji sprawności fizycznej.

 

 • Testy psychologiczne.
 • Rozmowa kwalifikacyjna.


Etap 3: Kandydaci na stanowiska szczególne dodatkowo podlegają następującym wymogom:

 • Selekcja w górach - polega na sprawdzeniu zachowania się kandydata w ekstremalnych warunkach terenowych i atmosferycznych. Sprawdzana jest jego wytrzymałość psychofizyczna oraz zdolność do współdziałania w grupie

 Ostatnim krokiem jest uzyskanie przez kandydata wymaganego poświadczenia bezpieczeństwa.

Po złożeniu ankiety oraz jej weryfikacji pod kątem przydatności kandydata do służby w Jednostce, osoby zainteresowane służbą w JW AGAT będą oficjalnie zapraszane drogą służbową na selekcję/kwalifikację z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym terminem kwalifikacji.


WAŻNE!

Pozytywne przejście selekcji lub kwalifikacji nie jest  równoznaczne z  wydaniem dla wszystkich kandydatów zaświadczeń o możliwości wyznaczenia  na stanowisko  służbowe  w JW AGAT. Wynika to z faktu, że jednostka może chwilowo nie dysponować wolnymi stanowiskami, odpowiadającymi posiadanym przez kandydata kwalifikacjom lub posiadanemu przez kandydata stopniowi wojskowemu. W przypadku kandydatów spoza struktur Sił Zbrojnych RP, zwłoka wynika z konieczności uzyskania zgody Dyrektora Departamentu Kadr MON  na wydanie  przedmiotowego  zaświadczenia. Kolejna zwłoka podyktowana jest uzyskaniem poświadczenia bezpieczeństwa, które wydaje Służba Kontrwywiadu Wojskowego – czas przeprowadzenia postępowania sprawdzającego wynosi około 6-8 miesięcy.  Istotny jest fakt, że w przypadku braku możliwości zaproponowania stanowiska, dane kandydata do służby będą nadal przechowywane w bazie danych JW AGAT i mogą zostać wykorzystane w późniejszym terminie.

 


UWAGA:

JW AGAT zastrzega sobie prawo do przerwania procedur rekrutacyjnych wobec kandydata na dowolnym etapie selekcji bez podania przyczyn. Nie podanie pełnych informacji w ankiecie skutkuje odrzuceniem kandydata.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Jednostka Wojskowa AGAT
Andersa 47
44-121 Gliwice

  
 • BIP