Jednostka Wojskowa AGAT


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Rozmowa kwalifikacyjna

 

Rozmowę kwalifikacyjną prowadzi się z osobą zainteresowaną, która wcześniej została oceniona według wszystkich ustalonych kryteriów i zaliczyła szkolenie sprawdzające i zdała sprawdzian sprawności fizycznej z wynikiem pozytywnym;

Rozmowa kwalifikacyjna prowadzona jest dzień po sprawdzianie sprawności fizycznej jeśli takowy nie odbył się w jednostce;

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlegają
 • umiejętności z zakresu autoprezentacji,
 • umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
 • postawa patriotyczna oraz postawa społeczna w zakresie  bezpieczeństwa (w tym bezpiecznych zachowań),
 • ogólna wiedza na temat Wojsk Specjalnych,
 • motywacja do podjęcia służby w charakterze kandydata do służby zawodowej, a następnie żołnierza zawodowego Wojsk Specjalnych.
 
Każdy z wymienionych powyżej aspektów oceniany będzie w skali od 0 do 1 punktu z dokładnością do 0,25 punktu, co oznacza, iż łącznie kandydat może uzyskać od 0 do 5 punktów rekrutacyjnych (zgodnie z arkuszem rozmowy kwalifikacyjnej);
 
Kandydat może uzyskać dodatkową ilość punktów rekrutacyjnych (łącznie od 0 do 5 punktów) za przedstawienie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, które Kandydat załącza do wniosku o powołanie do służby kandydackiej lub przedstawia je podczas rozmowy kwalifikacyjnej,  w szczególności:
 • prawo jazdy kat C,
 • prawo jazdy kat C+E, D
 • posiadanie aktualnych uprawnień ratownika wodnego, ratownika medycznego, ratownika górskiego, obsługi urządzeń / maszyn (innych) - potwierdzone legitymacją lub dyplomem legalnie działającego i zarejestrowanego na terenie RP związku, związku sportowego, stowarzyszenia, organizacji oraz szkoły mającej prawo nadawania stosownych uprawnień,
 • wykształcenie kierunkowe: informatyk, , elektronik, mechanik, lub gastronom/kucharz
 • wykształcenie wyższe niż minimalne określone przepisami wojskowej ustawy pragmatycznej w korpusie szeregowych zawodowych,
 • ukończenie szkolenia sprawdzającego  (tzw. selekcji) do jednej z JWS.
Warunkiem pozytywnego zakończenia rozmowy kwalifikacyjnej jest uzyskanie przez Kandydata minimum 4 punktów;
Kandydat, który nie zakończył pozytywnie rozmowy kwalifikacyjnej nie zostaje dopuszczony do dalszego udziału w postępowaniu rekrutacyjnym;

Szczegółowe kryteria kwalifikacji w ramach prowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej (w tym wykaz testów i pytań) zawarte są w procedurze wewnętrznej i nie będą publikowane.

 

 

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Jednostka Wojskowa AGAT
Andersa 47
44-121 Gliwice

  
 • BIP