Jednostka Wojskowa AGAT


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Sprawdzian sprawności fizycznej

UWAGA !
PONIŻSZE WYMAGANIA OBOWIĄZUJĄ TYLKO WOBEC KANDYDATÓW, KTÓRZY NIE ZOSTALI PODDANI EGZAMINOWI Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W JEDNOSTKACH WOJSK SPECJALNYCH, KTÓRE PROWADZIŁY SZKOLENIE SPRAWDZAJĄCE.

 

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO OŚRODKA SZKOLENIA LĄDOWEGO W CENTRUM SZKOLENIA WOJSK SPECJALNYCH

 

MĘŻCZYŹNI  

 

Lp.

WYTRZYMAŁOŚĆ –
 Marszobieg na 3000 m.

SIŁA MIEŚNI BRZUCHA –
Skłony tułowia w przód w czasie
2 min.

SIŁA MIĘŚNI RAMION – podciąganie się na drążku wysokim.

SZYBKOŚĆ I ZWINNOŚĆ – Bieg wahadłowy 10 x 10 m.

 

 

Czas próby

/sek./

Punkty

Ilość

Punkty

Ilość

Punkty

Czas próby

/sek./

Punkty

1.

14.20

1

60

1

7

1

31.2

1

2.

14.00

2

62

2

8

2

31.0

2

3.

13.30

3

63

3

9

3

30.8

3

4.

13.20

4

64

4

10

4

30.6

4

5.

13.10

5

65

5

11

5

30.4

5

6.

13.00

6

66

6

12

6

30.2

6

7.

12.50

7

67

7

13

7

30.0

7

8.

12.30

8

68

8

14

8

29.7

8

9.

12.20

9

69

9

15

9

29.4

9

10.

12.10

10

70

10

16

10

29.2

10

  

KOBIETY

Lp.

WYTRZYMAŁOŚĆ –
 Marszobieg na 3000 m.

SIŁA MIEŚNI BRZUCHA –
Skłony tułowia w przód w czasie 2 min.

SIŁA MIĘŚNI RAMION –  Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc    przodem na ławeczce

SZYBKOŚĆ I ZWINNOŚĆ –  Bieg zygzakiem (koperta)

 

Czas próby

/sek./

Punkty

Ilość

Punkty

Ilość

Punkty

Czas próby

/sek./

Punkty

1.

 16.20

1

38

1

30

1

27.5

1

2.

 16:50

2

40

2

31

2

27.4

2

3.

 15.30

3

41

3

32

3

27.2

3

4.

 15.10

4

42

4

33

4

27.0

4

5.

 15.00

5

43

5

34

5

26.8

5

6.

 14.50

6

44

6

35

6

26.5

6

7.

 14.40

7

45

7

36

7

26.3

7

8.

 14.20

8

46

8

37

8

26.0

8

9.

 14.10

9

47

9

38

9

25.8

9

10.

 14.00

10

48

10

39

10

25.5

10

 

WARUNKI PROWADZENIA KONKURENCJI

MĘŻCZYŹNI / KOBIETY

OPIS ĆWICZEŃ
 • Marszobieg na 3000 m – odbywa się w stroju sportowym na bieżni lekkoatletycznej, drodze lub terenie o równej i twardej nawierzchni (o równej sumie spadków i wzniesień terenowych). Sposób prowadzenia: seriami (grupami) na czas, grupa powinna liczyć do 30 żołnierzy. Na komendę „start” lub sygnał grupa żołnierzy rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety.
 • Podciąganie się na drążku wysokim – odbywa się w stroju sportowym. Minimalna wysokość drążka wysokiego do wykonania ćwiczenia – 220 cm. Na komendę „gotów” kontrolowany żołnierz wykonuje zwis nachwytem o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych – pozycja wyjściowa. Na komendę „ćwicz!” podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej prężnika drążka wysokiego i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający (kontrolujący) głośno podaje ilość zaliczonych podciągnięć. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych, oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę zaliczonych podciągnięć.
 • Bieg zygzakiem „koperta” – odbywa się w stroju sportowym w miejscu, gdzie na podłożu oznacza się kredą lub farbą punkty prostokąta ABCD o bokach 3 x 5 m i środek przekątnych E, jak również strzałki wskazujące trasę biegu. Na punktach ustawia się „chorągiewki” o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nieprzekraczająca 30 cm i waga do 3,5 kg. Sposób prowadzenia: na komendę „start” (sygnał dźwiękowy) kontrolowany rozpoczyna bieg zgodny z oznaczonym kierunkiem, omijając chorągiewki od strony zewnętrznej. Trasę przebiega trzykrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający (kontrolujący) informuje o liczbie powtórzeń, np.: „jeszcze dwa razy”, „jeszcze raz”. Przewrócenie chorągiewki powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną.
 • Bieg wahadłowy 10 x 10 m – odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „start” (sygnał dźwiękowy) kontrolowany rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej chorągiewki, obiega ją, wraca do chorągiewki na linii startu, obiega ją i pokonuje tę trasę pięciokrotnie. Przewrócenie chorągiewki powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy, od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. Do ćwiczenia wykorzystujemy chorągiewki o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nieprzekraczająca 30 cm i waga do 3,5 kg.
 • Skłony tułowia w przód w czasie 2 minut – odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „gotów” kontrolowany przyjmuje pozycję: leży na plecach z palcami rąk splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie, ramiona dotykają materaca, nogi ugięte w stawach kolanowych (maksymalnie do kąta prostego), stopy rozstawione na szerokość bioder, które mogą być przytrzymywane przez współćwiczącego lub zaczepione o dolny szczebel drabinki. Na komendę „ćwicz!” kontrolowany wykonuje skłon w przód z jednoczesnym dotknięciem łokciami kolan i natychmiast powraca do leżenia, tak aby umożliwić splecionym palcom na głowie kontakt z podłożem (pierwsze powtórzenie). Podczas wykonywania ćwiczenia nie odrywa się bioder od podłoża. Oceniający (kontrolujący) głośno wymienia kolejno ilość prawidłowo wykonanych powtórzeń. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie dotknie łokciami kolan lub w pozycji wyjściowej do ponowienia ćwiczenia nie dotknie obiema łopatkami i splecionymi palcami rąk powierzchni materaca, oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę zaliczonych skłonów.
 • Uginanie i prostowanie ramion w podporze, leżąc przodem na ławeczce gimnastycznej – prowadzi się w stroju sportowym. Na komendę „gotów” kontrolowany wykonuje podpór, leżąc przodem na ławeczce z nogami złączonymi lub w lekkim rozkroku – maksymalnie na szerokość bioder. Na komendę „ćwicz!” ugina ramiona tak, aby stawy barkowe znalazły się poniżej stawów łokciowych (sylwetka wyprostowana – tzn. barki, biodra i kostki stóp stanowią linię prostą), następnie wraca do podporu i ponawia ćwiczenia. Ćwiczenie wykonuje się w jednym ciągu (bez przerw między kolejnymi powtórzeniami). Oceniający (kontrolujący) głośno odlicza ilość zaliczonych powtórzeń. Jeżeli kontrolowany wykona ćwiczenie niezgodnie z opisem, np. nie ugnie ramion lub ich całkowicie nie wyprostuje, zatrzyma się, nie utrzyma całego ciała w linii prostej, oceniający (kontrolujący) podaje ostatnią liczbę powtórzeń.
 • Pływanie ciągłe na 50 m - odbywa się na pływalniach krytych i otwartych (25 lub 50 metrowych), w stroju kąpielowym bez wykorzystania sprzętu pływackiego (za wyjątkiem okularów pływackich). Skok startowy wykonuje się na głowę z wysokości minimum 50 cm od lustra wody (dopuszcza się start z wody). Pływanie prowadzi się pojedynczo lub seriami. Na komendę "Na miejsca" kontrolowany staje na słupku startowym, na komendę "Start" lub sygnał wykonuje skok startowy i pokonuje sposobem dowolnym dystans 50 m.
 
Przebieg sprawdzian sprawności fizycznej.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do udziału w sprawdzianie sprawności fizycznej jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do długotrwałego wysiłku, dokumentu tożsamości, książeczki wojskowej oraz posiadanie odpowiedniego wyposażenia obejmującego: strój sportowy, strój do pływania, obuwie miękkie.

Przebieg sprawdzianu sprawności fizycznej jest rejestrowany za pomocą urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku.

Sprawdzian sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze sportowym i stroju do pływania (odpowiednio do konkurencji).

Kandydaci przystępują do konkurencji sportowych sprawdzających wytrzymałość, siłę mięśni brzucha, siłę ramion, szybkość i zwinność  oraz umiejętność pływania.
 
Sprawdzana grupa jest dzielona na dwie podgrupy. Pierwsza pozostaje na hali sportowej i przebiera się w szatni w stroje sportowe; druga udaje się wskazanym pojazdem na basen.
 
Konkurencje oceniane są w skali punktowej zgodnie z normami stanowiącymi załącznik nr 10. Wyjątek stanowi pływanie, gdzie przepłynięcie dystansu 50 m oznacza zaliczenie konkurencji.
 
 

Konkurencja

Punktacja

WYTRZYMAŁOŚĆ

Max. 10 pkt

SIŁA MIEŚNI BRZUCHA

Max. 10 pkt

SIŁA MIĘŚNI RAMION

Max. 10 pkt

SZYBKOŚĆ I ZWINNOŚĆ

Max. 10 pkt

PŁYWANIE na 50 m

ZALICZENIE

Średnia z 4 konkurencji liczona do postępowania rekrutacyjnego

Max. 10 pkt

 

Sprawdzian sprawności fizycznej uznaje się za nie zaliczony w sytuacji gdy:
 • kandydat uzyska 0 punktów z dowolnego ćwiczenia;
 • nie zaliczy pływania;
 • uzyska średnią liczbę punktów mniejszą niż 6 (ze wszystkich ćwiczeń).
 
Kandydat, który uzyskał 0 punktów z danego ćwiczenia nie jest dopuszczony do kolejnych ćwiczeń i kończy udział w sprawdzianie z wynikiem negatywnym (arkusz oznacza się czerwoną literą „N”), co oznacza wykluczenie z dalszego udziału w procesie kwalifikacyjnym
 
Średnią liczbę punktów stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych podczas zdawania 4 konkurencji. Liczona jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Przykłady:
wytrzymałość – 5 pkt, siła mięśni brzucha – 7 pkt, siła mięśni ramion – 9 pkt, szybkość i zwinność – 8 pkt;
średnia = (5+7+9+8)/4 = 7,25.
Do arkusza wpisuje się wynik 7,25.
wytrzymałość – 5 pkt, siła mięśni brzucha – 5 pkt, siła mięśni ramion – 4 pkt, szybkość i zwinność – 9 pkt;
średnia = (5+5+4+9)/4 = 5,75.
Do arkusza wpisuje się wynik 5,75 oraz oznacza się czerwoną literą „N” (wynik negatywny), co oznacza wykluczenie z dalszego udziału w procesie kwalifikacyjnym.
 
Celem ułatwienia wyliczania średniej ogólnej liczby punktów członkowie podkomisji sprawdzianu sprawności fizycznej wyposażani są w tabelki do wyliczania średniej.
 
Instruktorzy prowadzą własne listy wyników danej konkurencji wg określonego wzoru.
 
Kandydat, który nie zda pozytywnie sprawdzianu sprawności fizycznej, nie zostaje dopuszczony do dalszego udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik sprawdzianu sprawności fizycznej informowani są o czasie stawiennictwa do OSL w dniu następnym celem uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej.
 
Przed opuszczeniem terenu OSL każdy kandydat podpisuje zapoznanie się z indywidualną kartą ocen (w dowolnym miejscu na karcie). Następnie karty są zbierane przez opiekunów grup i dostarczane do przewodniczącego komisji.
 
Podgrupa zdająca pływanie na basenie:
 • Wykonuje polecenia przekazywane przez członków komisji (zajęcie miejsc w autobusie, wejście do budynku basenu, przebieranie się w stroje do pływania, rozgrzewka, przygotowanie do sprawdzianu).
 • Zabezpieczenie medyczne podgrupy zdającej pływanie zabezpieczone jest w oparciu o ratownika wykonującego pracę w ramach obsługi basenu.
 • Pływanie ciągłe na 50 m odbywa się na pływalniach krytych i otwartych (25 lub 50 metrowych), w stroju kąpielowym bez wykorzystania sprzętu pływackiego (za wyjątkiem okularów pływackich). Skok startowy wykonuje się na głowę z wysokości minimum 50 cm od lustra wody (dopuszcza się start z wody). Pływanie prowadzi się pojedynczo lub seriami. Na komendę "Na miejsca" kontrolowany staje na słupku startowym, na komendę "Start" lub sygnał wykonuje skok startowy i pokonuje stylem dowolnym dystans 50 m.
 • W trakcie wykonywania próby zabronione jest odpoczywanie, stawanie na dnie basenu, chwytanie się brzegów, lin lub innych ćwiczących. Zauważenie jednej z powyższych sytuacji skutkuje uznaniem próby za niezaliczoną; na indywidualnym arkuszu wpisuje się czerwoną literę „N” oznaczającą wynik negatywny sprawdzianu niezależnie od wyników innych konkurencji.
 • Jeżeli pływanie jest pierwszą konkurencją, to kandydat, który nie uzyskał pozytywnego wyniku tej części sprawdzianu nie jest dopuszczony do zdawania kolejnych konkurencji. Osoba ta odwożona jest (wraz z całą grupą) na teren Jednostki, gdzie zostaje odprowadzona na Biuro Przepustek JWK celem opuszczenia terenu Jednostki. Oznacza to zakończenie postępowania rekrutacyjnego z wynikiem negatywnym.
 • Kandydaci nie mają prawa samodzielnie oddalać się od grupy; wszelkie potrzeby związane z koniecznością korzystania np. z toalety muszą być zgłaszane członkom komisji, którzy zezwalają na czasowe opuszczenie grupy.
Podgrupa zdająca konkurencje halowe i bieg:
 
 • Ta część sprawdzianu sprawności fizycznej dla mężczyzn składa się z następujących ćwiczeń:
marszobieg 3000 m,
skłony tułowia w przód w ciągu 2 min,
podciąganie się na drążku wysokim,
bieg wahadłowy 10 x10 m.
 • Ta część sprawdzianu sprawności fizycznej dla kobiet składa się z następujących ćwiczeń:
marszobieg 3000 m,
skłony tułowia w przód w ciągu 2 min,
uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc na ławeczce,
bieg zygzakiem (koperta).
 • Na komendę przewodniczącego podkomisji kandydaci prowadzą indywidualną rozgrzewkę (czas do 15 minut).
 • Na sygnał przewodniczącego podkomisji kandydaci przerywają rozgrzewkę i ustawiają się na zbiórce. Podczas zbiórki członkowie podkomisji udzielają instruktażu dotyczącego poprawnego wykonywania oraz oceniania poszczególnych konkurencji halowych. Każde ćwiczenie jest szczegółowo omawiane i prezentowane. Podczas prezentacji demonstrowane jest zarówno poprawne jak i niewłaściwe wykonanie ćwiczenia wraz z komentarzem.
 • Jeżeli w grupie kandydatów znajdują się kobiety prezentowane są także konkurencje dotyczące wyłącznie kobiet (ugięcia ramion na ławeczce oraz bieg zygzakiem (koperta).
 • Każdy kandydat podchodząc do danego ćwiczenia przekazuje indywidualną kartę ocen członkowi podkomisji (instruktorowi), który wpisuje wynik na karcie indywidualnej.
 • Kandydaci mogą stosować rękawiczki.
 • Posiadanie i używanie stoperów, zegarków, pulsometrów itp. podczas zdawania sprawdzianu jest zabronione.
 • Kandydaci są obowiązani zdać sprawdzian sprawności fizycznej według kryteriów wskazanych tabeli.
 • Kandydaci nie mają prawa samodzielnie oddalać się od grupy; wszelkie potrzeby związane z koniecznością korzystania np. z ubikacji muszą być zgłaszane komisji, która zezwala na czasowe opuszczenie grupy.
 • Zabezpieczenie medyczne konkurencji halowych oraz biegu zorganizowane jest w oparciu o ZZM OSL.

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Jednostka Wojskowa AGAT
Andersa 47
44-121 Gliwice

  
 • BIP